Jetty yesterday courtesy of Terrence McNally/Arcata Eye

Jetty yesterday courtesy of Terrence McNally/Arcata Eye